Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego posterownia.com

Sprzedawca

PPHU Janusz Ciosek Wielka Reklama (dalej: Wielkareklama.eu)

Ul. Księdza Jerzego Popiełuszki 13

98-300 Wieluń

NIP: 8320002720

Tel. +48 22 125 5152

E-mail: biuro@posterownia.com

Ogólne warunki handlowe wielkareklama.eu oraz pouczenie dotyczące prawa do odstąpienia

§1 
Informacje ogólne

 1. Wielkareklama.eu prowadzi pod adresem internetowym http://www.posterownia.com  sklep internetowy oferujący plakaty. Wielkareklama.eu  będąca właścicielem oraz administratorem strony jest również stroną w umowie dla wszystkich osób prawnych i fizycznych chcących zakupić towary w ten właśnie sposób.
 1. Wszelkie stosunki wynikające z umowy pomiędzy wielkareklama.eu a klientami podlegają ogólnym warunkom handlowym Wielkareklama.eu. Ewentualne odstępstwa rozpatrywane są wyłącznie wtedy, jeżeli zostały uprzednio potwierdzone między Wielkareklama.eu  oraz klientem w formie pisemnej lub zostały wyraźnie określone w niniejszych ogólnych warunkach handlowych. Ustne zobowiązania oferenta, jego przedstawicieli lub innych osób upoważnionych, wymagają, celem uzyskania wiarygodności, pisemnego potwierdzenia wydanego przez Wielkareklama.eu .
 2. Klient zobowiązuje się do podania w formularzu zamówienia pełnych oraz zgodnych z prawdą (nazwisko, miejsce zamieszkania itd.) danych. W przypadku podania fałszywych danych, klient ponosi odpowiedzialność za wynikłe z tego faktu szkody.
 3. Jeżeli któraś klauzula niniejszych ogólnych warunków handlowych straciła bądź straci moc prawną, pozostałe klauzule będą obowiązywały bez zmian.
 4. Podany wymiar produktu może różnić się od wymiaru dostarczonego produktu o 2 mm. 

 

§2
Zasady promocji rabatowych obejmujących więcej niż jeden produkt

 1. Organizatorem wszystkich promocji rabatowych w sklepie www.posterownia.com jest wielkareklama.eu.
 2. W przypadku rabatu procentowego na produkt w koszyku, warunkiem otrzymania rabatu jest umieszczenie w koszyku minimum jednego produktu. Rabat zostanie naliczony procentowo od wartości całego zamówienia.
 3. Rabat nalicza się po wprowadzeniu i zatwierdzeniu kodu rabatowego w przeznaczonym do tego oknie w podstronie „koszyk”.
 4. Rabat nie obejmuje akcesoriów sprzedawanych w sklepie jako dodatki do produktów.
 5. Promocja rabatowa nie łączy się z innymi kodami rabatowymi.
 6. Rabat nie podlega zamianie na gotówkę lub inne ekwiwalenty.
 7. Jeśli klient zgłosi chęć zwrotu części zamówionych produktów, wówczas traci prawo do zniżki, jeśli warunki promocji nie zostaną zachowane. W tym przypadku klient zobowiązany jest zwrócić wszystkie zamówione produkty.

§3
Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Prawo do odstąpienia od umowy.

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Okres na odstąpienie od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w fizyczne posiadanie ostatniego z towarów lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w fizyczne posiadanie ostatniego z towarów.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

PPHU Janusz Ciosek Wielka Reklama (dalej: Wielkareklama.eu)

Ul. Księdza Jerzego Popiełuszki 13

98-300 Wieluń

NIP: 8320002720

Tel. +48 22 125 5152

E-mail: biuro@posterownia.com

 

Aby zachować termin odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa do odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 1. Skutki odstąpienia od umowy.

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy standardowy sposób dostarczenia oferowany przez nas), bez zbędnej zwłoki, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa do odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w początkowej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towarów lub do czasu dostarczenia nam dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi najwcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam towary, bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o swoim odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo towary przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Odpowiadają Państwo tylko za jakiekolwiek zmniejszenie wartości towarów wynikające z obchodzenia się z nimi w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i sposobu działania towarów.

 1. Wzór formularza odstąpienia od umowy.

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat:

PPHU Janusz Ciosek Wielka Reklama (dalej: Wielkareklama.eu)

Ul. Księdza Jerzego Popiełuszki 13

98-300 Wieluń

NIP: 8320002720

Tel. +48 22 125 5152

E-mail: biuro@posterownia.com

Ja/My (*) niniejszym informuję/informujemy (*) o moim/naszym (*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów (*)/o świadczenie następującej usługi (*)

Data zamówienia (*)/odbioru (*)

Imię i nazwisko/Nazwa/nazwisko konsumenta(-ów)

Adres konsumenta(-ów)

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

 1. W przypadku gdy zamawiany produkt jest rzeczą niefabrykowaną, wyprodukowaną według specyfikacji klienta lub rzeczą służącą zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb to zgodnie z 38 pkt. 3 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje.

§4 
Zawarcie umowy

 1. Oferowane artykuły to jedynie motywy wzorcowe. Klient otrzymuje kopię przygotowaną na wybranym medium i według wybranej techniki. Oferowane produkty są po otrzymaniu potwierdzenia płatności drukowane indywidualnie według zamówień klienta.
 2. Każdy zamówiony artykuł musi zostać skonfigurowany przez klienta według jego życzeń. Proszę zapoznać się z wszystkimi możliwościami konfiguracji (wybór rozmiaru oraz materiału) oraz wziąć pod uwagę ostateczną cenę całkowitą. Wszystkie ceny podane są zawsze z podatkiem VAT i bez kosztów wysyłki.
 3. Zamówienie uważa się za przyjęte z chwilą otrzymania przez wielkareklama.eu wpłaty uiszczonej przez klienta za zamówiony produkt.
 4. Treść umowy nie jest osobno przechowywana przez wielkareklama.eu. Dane dotyczące zamówienia udostępniane są klientowi w potwierdzeniu otrzymanym drogą elektroniczną. Aktualne ogólne warunki handlowe są dostępne na stronie www.posterownia.com
 5. Zamówienia składane przez klienta przyjmowane są wyłącznie z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących warunków i cen. Do wystawienia faktury wiążąca jest cena obowiązująca w chwili przekazania zamówienia przez klienta. Wszystkie podane ceny uwzględniają podatek VAT (obecnie wynosi on 23 %). Koszty wysyłki naliczane są osobno.
 6. Wraz z dokonywanymi zmianami stron internetowych wielkareklama.eu wszystkie podane na nich ceny oraz inne dane dotyczące towaru tracą ważność.
 7. Oferta jest dostępna wyłącznie w określonym czasie i określonej ilości. W przypadku, gdy limit oferty lub termin ważności został przekroczony, nie można rościć sobie prawa do dostawy.
 8. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.

 

§5 
Płatność

 1. Płatności za towary należy dokonywać w formie przedpłaty. Zamówienie można opłacić przy pomocy serwisu przelewy24.
 2. Płatność czekiem lub gotówką nie jest możliwa.
 3. Nie ponosimy odpowiedzialności za przesyłkę gotówki.
 4. Wielkareklama.eu. zastrzega sobie prawo w poszczególnych przypadkach do akceptacji lub odmowy przyjęcia pewnych form płatności.
 5. W przypadku, gdy klient zalega z płatnością, zobowiązuje się on do ponoszenia odpowiedzialności za zaniedbania. Nie wyklucza się roszczeń w przypadku zaistnienia dalszej szkody.
 6. Prosimy o uważne wypełnienie danych adresowych. Po wysłaniu towaru nie ma możliwości modyfikacji danych do faktury.

 

§6 
Dostawa

 1. Towar jest dostarczany wyłącznie do wyczerpania zapasów. W przypadku, gdy dostarczenie produktu lub grupy produktów nie jest możliwe, wielkareklama.eu zobowiązuje się do natychmiastowego powiadomienia o tym fakcie swoich klientów. Jeżeli klient zapłacił za towar, jego wartość zostanie mu natychmiast zwrócona.
 2. Przy każdym towarze podany jest orientacyjny czas realizacji zamówienia, który upływa od momentu otrzymania przez Sklep pełnej płatności za towar. Zamówienia o różnym czasie realizacji wysyłane są po skompletowaniu całości zamówienia tj. po upływie czasu najdłuższego z podanych. Niektóre zamówienia mogą zostać wysłane indywidualnie, w szczególności zamówienia przekraczające rozmiarem typowe przesyłki kurierskie.
 3. Dostawa następuje zgodnie z podanymi w zamówieniu internetowym kosztami zamówienia oraz kosztami przesyłki.
 4. Opakowania na czas transportu oraz wszelkie inne opakowania nie podlegają zwrotowi, wedle wytycznych dotyczących opakowań. Strona umowy zobowiązuje się do odpowiedniego usuwania opakowań na własny koszt.
 5. Zryczałtowane koszty przesyłki obliczane są za każdy zamówiony produkt zgodnie z cennikiem umieszczonym na stronie internetowej www.posterownia.com
 6. W przypadku dostawy towaru nie odpowiadającej ustaleniom umowy powstałym z naszej winy, klient zobowiązuje się do udzielenia nam dodatkowego terminu realizacji zamówienia wynoszącego 2 tygodnie.
 7. Osobisty odbiór towarów jest możliwy.

§7 
Szkody powstałe w trakcie transportu

 1. Jeżeli dostarczone klientowi towary posiadające widoczne szkody opakowania lub zawartości należy zareklamować przewoźnikowi. Należy odmówić przyjęcia takiego towaru oraz niezwłocznie skontaktować się drogą mailową z wielkareklama.eu.
 2. W przypadku stwierdzenia wad ukrytych należy niezwłocznie o tym poinformować wielkareklama.eu.
 3. Skrócenie ustawowo obowiązujących terminów dotyczących przedawnienia zgłaszania szkód nie jest powiązane z niniejszymi regulacjami.

§8 
Ograniczenie odpowiedzialności

 1. Mając na uwadze obecny stan techniki nie możemy zapewnić bezbłędnej oraz stale dostępnej komunikacji drogą internetową. Nie ponosimy odpowiedzialności za stały dostęp do naszego systemu online, jak również za błędy techniczne oraz elektroniczne powstałe w trakcie dokonywanych zakupów, na które nie mamy wpływu, a w szczególności za odwlekające się opracowywanie lub przyjmowanie zleceń.

§9  
Odstąpienie

 1. Wielkareklama.eu ma prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli część dostawy lub usługi pozostała niezrealizowana z powodu podania nieprawdziwych danych dotyczących zdolności kredytowej klienta lub zaistniały obiektywne powody wynikające z płynności finansowej klienta i ten mimo żądań wielkareklama.eu. nie dokonał przedpłaty ani stosownych zapewnień, a także w przypadku, gdy klient zgłosił niewypłacalność albo wniosek o wszczęcie postępowania o niewypłacalności został odrzucony z braku pokrycia majątkowego.
 2. Niezależnie od roszczeń wielkareklama.eu o odszkodowanie, w przypadku częściowego odstąpienia od umowy, zrealizowane dotychczas usługi muszą zostać rozliczone i zapłacone zgodnie ze stanem faktycznym na dzień odstąpienia od umowy.

§10  
Zgłoszenie reklamacji

USZKODZONA PRZESYŁKA Z PRÓBKĄ

 

Jeżeli zauważysz, że przesyłka jest uszkodzona, odbierz ją od kuriera, ale poproś o otworzenie jej w jego obecności. Jeśli masz powód, sporządź z kurierem protokół szkody. W ciągu 14 dni roboczych Sprzedawca wyśle Ci ponownie Twoje zamówienie bez dodatkowych kosztów lub zwróci Ci pieniądze. Jeżeli wykryłeś uszkodzenia opakowania po wyjściu kuriera, niestety "uszkodzenie przesyłki", ani "reklamacja" nie zostaną uznane.

 

REKLAMACJA DOOR-2-DOOR

 

Jeżeli zdarzy się, że po otrzymaniu przesyłki wykryjesz wady techniczne w próbce, w tym:

- zły rozmiar

- zły kadr/zły materiał

- brak części składowych zamówienia

W celu zgłoszenia reklamacji wypełnij formularz i prześlij do nas (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).
W ciągu 14 dni roboczych Sprzedawca rozpatrzy Twoją reklamację.

UWAGA

Do wad technicznych nie zaliczają się różnice kolorów spowodowane różnicami w odwzorowaniu kolorów przez monitory komputerowe.

 

Wzór formularza reklamacji.

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku złożenia reklamacji)

Adresat:

PPHU Janusz Ciosek Wielka Reklama (dalej: Wielkareklama.eu)

Ul. Księdza Jerzego Popiełuszki 13

98-300 Wieluń

NIP: 8320002720

Tel. +48 22 125 5152

E-mail: biuro@posterownia.com

Ja/My (*) niniejszym informuję/informujemy (*) o złożeniu reklamacji następujących towarów (*).

Przyczyny reklamacji:

 

Data zamówienia (*)/odbioru (*)

Imię i nazwisko/Nazwa/nazwisko konsumenta(-ów)

Adres konsumenta(-ów)

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

§11 
Prawa autorskie

 1. Sprzedawane przez wielkareklama.eu produkty objęte są na całym świecie prawami autorskimi. Klient lub osoby trzecie nie jest upoważniony do produkcji, rozpowszechniania lub powielania produktów wielkareklama.eu..
 2. Przy każdorazowym korzystaniu z dzieła należy podać dane artysty (autora/autorki).
 3. Pozostawione do wykorzystania dokumenty (zdjęcia, slajdy, teksty i inne) mogą być publikowane wyłącznie za zgodą wielkareklama.eu  wraz z podaniem nazwy firmy www.posterownia.com.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym paragrafie zastosowanie mają przepisy Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r „O prawie autorskim i prawach pokrewnych” (DZ.U.z2006r. Nr 90 poz 631 z późn. zm.).

§12 
Polubowne rozwiązywanie sporów

 1. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/ . Adres mailowy sprzedawcy: biuro@posterownia.com

§13
Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu internetowego.